Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verbo Juridisch Advies per 01 januari 2024

Alle werkzaamheden van Verbo Juridisch Advies worden uitgevoerd conform de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Verbo Juridisch Advies, zomede op aan ons verstrekte opdrachten.

 1. Verbo Juridisch Advies is onder de naam Verbo Juridisch Advies ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 60298359. Onder deze handelsnaam vallen ook de handelsnamen HulpMetBoetes.nl en WozOmlaag.nl.
 2. Een Wet Mulder verkeersboete (M) bezwaren is in zijn geheel kosteloos. Verbo Juridisch Advies krijgt haar kosten door de overheid vergoed op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht onder B1. Met uitzondering van lid 17 (“verhoging CJIB beschikking”) en de strafbeschikking (O of S: per strafbeschikking wordt €75,- per strafbaar feit gerekend als tarief). De kosten bij Mulder boetes en Woz aanslagen worden bij de winst van een bezwaar- of beroepsprocedure aan de opdrachtgever overgemaakt door een bestuursorgaan, waarna de opdrachtgever binnen 14 dagen deze kosten dient over te maken op rekening van Verbo Juridisch Advies. Bij niet voldoen hieraan worden de kosten via gerechtelijk weg gevorderd bij opdrachtgever.
 3. Verbo Juridisch Advies heeft het recht aan hem verstrekte opdrachten niet in behandeling te nemen en/of te weigeren. Bij opdrachten waarvan de resterende bezwaar- of beroepstermijn minder dan tien dagen bedraagt, kan niet worden gegarandeerd dat tijdig bezwaar/beroep kan worden ingesteld door Verbo Juridisch Advies. Verbo Juridisch Advies hoeft geen opgaaf van reden te verstrekken voor de weigering.
 4. Een procedure in het kader van het bezwaren van verkeersboetes (M) is kosteloos. Overige procedures zijn in overleg (bestuursrechtelijke bezwaren etc.). De meeste procedures hiervan kunnen gratis worden gevoerd, net zoals dit bij verkeersboetes (M) kan op basis van het besluit proceskosten bestuursrecht. Vooraf wordt duidelijk gecommuniceerd tussen Verbo Juridisch Advies en opdrachtgever of er kosten zijn en hoeveel deze bedragen.
 5. In diverse belastingzaken kan het voorkomen dat opdrachtgever een schuld heeft bij een bestuursorgaan. Bijvoorbeeld een belastingschuld bij de Belastingdienst. Proceskosten en andere kosten zoals verbeurde dwangsommen, bestemd voor Verbo Juridisch Advies bij winst van een procedure, worden ingevolge een wettelijke regeling, automatisch met deze schuld verrekend. Dat betekent dat Verbo Juridisch Advies middels een factuur deze kosten op opdrachtgever mag verhalen, enkel begroot op het bedrag waar Verbo Juridisch Advies recht op heeft.
 6. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra Verbo Juridisch Advies per e-mail, sms, whatsapp of per telefoon laat weten de opdracht te accepteren.
 7. Opdrachtgever ziet middels het indienen van een zaak via internet af van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen die geldt voor aankopen via internet, aangezien het om zakelijke dienstverlening gaat, waarbij termijnen essentieel zijn.
 8. Verbo Juridisch Advies is zelfstandig bevoegd om in elk stadium het bezwaar of beroep niet voor te zetten en/of in te trekken.
 9. Een overeenkomst met Verbo Juridisch Advies brengt geen resultaatverplichting zijdens Verbo Juridisch Advies met zich mee. Verbo Juridisch Advies zal zich -mede gelet op het eigen beloningsmodel- er volledig voor inzetten een voor de opdrachtgever zo bevredigend mogelijk resultaat te behalen, maar kan dit vanzelfsprekend niet garanderen.
 10. De aansprakelijkheid van Verbo Juridisch Advies is uitgesloten, tenzij de aansprakelijkheid een gevolg is van opzet of grove schuld van Verbo Juridisch Advies. De aansprakelijkheid van Verbo Juridisch Advies beperkt tot ten hoogste €110,- euro per zaak.
 11. Verbo Juridisch Advies is gedurende de overeenkomst bevoegd namens de opdrachtgever ten aanzien van de boete waar de overeenkomst op ziet alle (rechts)handelingen te verrichten die Verbo Juridisch Advies nodig acht; daaronder moet in elk geval worden begrepen het instellen van administratief beroep, het maken van bezwaar, het instellen van beroep bij de rechtbank/kantonrechter, het instellen van hoger beroep bij het gerechtshof en het inzetten van alle middelen rechtens, zomede het opvragen van stukken bij overheidsinstanties op grond van de Wet Open Overheid (Woo) dan wel op grond van een andere wet en het voeren van (gerechtelijke) procedures die daaruit voortvloeien, in de ruimste zin. Bij verkeersboetes (M) is het instellen van beroep gratis bij de rechtbank. In overige procedures wordt dit overlegd met de opdrachtgever. In overige procedures zijn er griffiekosten verschuldigd voor het indienen van beroep bij de rechtbank. Meestal neemt Verbo Juridisch Advies deze kosten voor haar rekening.
 12. In het kader van de overeenkomst door overheidslichamen en/of publiekrechtelijke rechtspersonen en/of bestuursorganen ontvangen en/of te betalen vergoedingen en/of dwangsommen komen uitsluitend Verbo Juridisch Advies toe, tenzij anders is overeengekomen. Deze vergoedingen worden veelal rechtstreeks aan de opdrachtgever uitbetaald, zodat de opdrachtgever deze bedragen volledig en direct aan Verbo Juridisch Advies verschuldigd is. Indien deze vergoedingen rechtstreeks aan de opdrachtgever worden uitbetaald, dan is de opdrachtgever deze bedragen volledig en direct aan Verbo Juridisch Advies verschuldigd, binnen twee weken te voldoen aan Verbo Juridisch Advies. De opdrachtgever als kentekenhouder is en blijft verantwoordelijk voor de juiste uitbetaling van proceskosten aan Verbo Juridisch Advies, ook als deze bijvoorbeeld worden uitbetaald aan een leasemaatschappij die opdrachtgever heeft gemachtigd bezwaar aan te tekenen. De proceskosten worden door het CJIB op IBAN uitbetaald van de kentekenhouder.
 13. Mochten gelden bestemd voor opdrachtgever op rekening van Verbo Juridisch Advies worden overgemaakt, dan zal Verbo Juridisch Advies deze gelden binnen twee weken retourneren aan opdrachtgever.
 14. Opdrachtgever kan op ieder moment besluiten de overeenkomst te ontbinden bij Wet Mulder zaken (verkeersboetes), strafbeschikkingen (O of S), Woz zaken en naheffingsaanslagen. Dit is enkel mogelijk tegen vergoeding van de door Verbo Juridisch Advies gemaakte uren. Deze uren zijn forfaitair geregeld. De vaste kosten bedragen hiervoor €300,- exclusief btw. Dit geldt ook in de gevallen waarbij opdrachtgever heeft verzuimd de juiste informatie door te geven aan Verbo Juridisch Advies, waardoor een zaak verloren gaat. Deze kosten gelden ook bij het onjuist handelen van opdrachtgever, waardoor een bezwaar, beroep of hoger beroepschrift verloren gaat. Te denken valt aan het niet tijdig en juist betalen van de verkeersboete (“zekerheid stellen”). Verbo Juridisch Advies krijgt in deze gevallen de kosten niet vergoed op basis van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht.
 15. Opdrachtgever kan op ieder moment besluiten de overeenkomst te ontbinden bij overige (bestuurlijke) zaken. Dit is enkel mogelijk tegen vergoeding van de door Verbo Juridisch Advies gemaakte uren. Deze uren zijn forfaitair geregeld. De vaste kosten bedragen hiervoor €600,- exclusief btw.
 16. Opdrachtgever dient op eerste verzoek een schriftelijke machtiging tijdig en correct te retourneren. Bij gebreke hiervan is de opdrachtgever aan Verbo Juridisch Advies verschuldigd het bedrag genoemd in lid 12.
 17. Bij het vernietigen van een opgelegde CJIB verhoging op verzoek van opdrachtgever (eerste of tweede verhoging) door Verbo Juridisch Advies, worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 25% van de eerste of tweede verhoging. Het bezwaren van de verkeersboete na de vernietiging van de verhoging is zoals gesteld in lid 4 kosteloos.
 18. Opdrachtgever stemt bij het vernietigen van een verhoging door het CJIB in met een bezwaarprocedure, uitgevoerd door Verbo Juridisch Advies. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever de kosten verschuldigd zoals vermeld in lid 13.
 19. Voor vliegvertragingen gelden er afwijkende bedragen en vergoedingen. Deze zijn:
 • In het geval van alle vluchten tot en met 1.500 km, waar de cliënt recht heeft op €250 aan vluchtcompensatie, betaalt de cliënt €65 aan servicekosten, inclusief btw.
 • In het geval van alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1.500 km en voor alle vluchten tussen 1.500 km en 3.500 km, waar de cliënt recht heeft op €400 aan vluchtcompensatie, betaalt de cliënt €100 aan servicekosten, inclusief btw.
 • In het geval van alle vluchten die hierboven niet beschreven zijn, waar de cliënt recht heeft op €600 aan vluchtcompensatie, betaalt de cliënt €150 aan servicekosten, inclusief btw.
 • In het geval van een hierboven beschreven vlucht, waar de cliënt geen recht heeft op €250, €400 of €600, betaalt de cliënt 25% van de te ontvangen vluchtcompensatie aan servicekosten, inclusief btw. Deze 25%-regeling geldt ook voor andere claims dan EG261 claims en ook voor claims die de Rechtbank heeft uitgesproken. Eventuele te ontvangen proceskosten en overige te ontvangen kosten buiten de vluchtcompensatie om, komen in zijn geheel toe aan Verbo Juridisch Advies.

19.    Het is uitdrukkelijk verboden om producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Verbo Juridisch Advies , een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te
verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Verbo Juridisch Advies.
20.     Verbo Juridisch Advies heeft geen openbaar kantoor. Verbo Juridisch Advies is te bereiken middels telefoon op nummer 06-81562262 of per e-mail: info@verbojuridischadvies.nl. Het is mogelijk een afspraak te plannen aan het adres van Verbo Juridisch Advies. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
21.     Verbo Juridisch Advies rekent met een uur prijs van €220,- euro per uur (exclusief btw) voor niet verkeer gerelateerde zaken, waarbij het niet mogelijk is om een zaak kosteloos te behandelen. Dit wordt vooraf overlegd met opdrachtgever. Voor verkeer gerelateerde zaken geldt een uur prijs van €110,- per uur (exclusief btw), waarbij het niet mogelijk is om een zaak kosteloos te behandelen. Dit wordt vooraf overlegd met opdrachtgever.
22.    Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Verbo Juridisch Advies en gelden vanaf 01 januari 2024 op alle producten van Verbo Juridisch Advies. Bij ondertekening van de machtiging gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn online op de website van Verbo Juridisch Advies in te zien.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Algemene voorwaarden Verbo Juridisch Advies per 01 januari 2020

Alle werkzaamheden van Verbo Juridisch Advies worden uitgevoerd conform de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Verbo Juridisch Advies, zomede op aan ons verstrekte opdrachten.

 1. Verbo Juridisch Advies is onder de naam Verbo Juridisch Advies ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 60298359. Onder deze handelsnaam vallen ook de handelsnamen HulpMetBoetes.nl en WozOmlaag.nl.
 2. Een Wet Mulder verkeersboete (M) bezwaren is in zijn geheel gratis. Verbo Juridisch Advies krijgt haar kosten door de overheid vergoed op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht onder B1. Met uitzondering van lid 16 (“verhoging CJIB beschikking”) en de strafbeschikking (O of S). Per strafbeschikking wordt €55,- per strafbaar feit gerekend als gereduceerd tarief.
 3. Verbo Juridisch Advies heeft het recht aan hem verstrekte opdrachten niet in behandeling te nemen en/of te weigeren. Bij opdrachten waarvan de resterende bezwaar- of beroepstermijn minder dan tien dagen bedraagt, kan niet worden gegarandeerd dat tijdig bezwaar/beroep kan worden ingesteld door Verbo Juridisch Advies .
 4. Een procedure in het kader van het bezwaren van verkeersboetes (M) is kosteloos. Overige procedures zijn in overleg (bestuursrechtelijke bezwaren etc.). De meeste procedures hiervan kunnen gratis worden gevoerd, net zoals dit bij verkeersboetes (M) kan op basis van het besluit proceskosten bestuursrecht. Vooraf wordt duidelijk gecommuniceerd tussen Verbo Juridisch Advies en opdrachtgever of er kosten zijn en hoeveel deze bedragen.
 5. In diverse belastingzaken en andere rechtsgebieden dan verkeersboetes (M), kan het voorkomen dat opdrachtgever een schuld heeft uitstaan. Bijvoorbeeld een belastingschuld bij de Belastingdienst. Proceskosten en andere kosten zoals verbeurde dwangsommen, bestemd voor Verbo Juridisch Advies bij winst van een procedure, worden ingevolge een wettelijke regeling, automatisch met deze schuld verrekend. Dat betekent dat Verbo Juridisch Advies middels een factuur deze kosten op opdrachtgever mag verhalen, enkel begroot op het bedrag waar Verbo Juridisch Advies recht op heeft.
 6. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra Verbo Juridisch Advies per e-mail, sms, whatsapp of per telefoon laat weten de opdracht te accepteren.
 7. Opdrachtgever ziet middels het indienen van een zaak via internet af van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen die geldt voor aankopen via internet, aangezien het om zakelijke dienstverlening gaat, waarbij termijnen essentieel zijn.
 8. Verbo Juridisch Advies is zelfstandig bevoegd om in elk stadium het bezwaar of beroep niet voor te zetten en/of in te trekken.
 9. Een overeenkomst met Verbo Juridisch Advies brengt geen resultaatverplichting zijdens Verbo Juridisch Advies met zich mee. Verbo Juridisch Advies zal zich -mede gelet op het eigen beloningsmodel- er volledig voor inzetten een voor de opdrachtgever zo bevredigend mogelijk resultaat te behalen, maar kan dit vanzelfsprekend niet garanderen.
 10. De aansprakelijkheid van Verbo Juridisch Advies is uitgesloten, tenzij de aansprakelijkheid een gevolg is van opzet of grove schuld van Verbo Juridisch Advies. De aansprakelijkheid van Verbo Juridisch Advies beperkt tot ten hoogste €110,- euro per zaak.
 11. Verbo Juridisch Advies is gedurende de overeenkomst bevoegd namens de opdrachtgever ten aanzien van de boete waar de overeenkomst op ziet alle (rechts)handelingen te verrichten die Verbo Juridisch Advies nodig acht; daaronder moet in elk geval worden begrepen het instellen van administratief beroep, het maken van bezwaar, het instellen van beroep bij de rechtbank/kantonrechter, het instellen van hoger beroep bij het gerechtshof en het inzetten van alle middelen rechtens, zomede het opvragen van stukken bij overheidsinstanties op grond van de Wet Open Overheid (Woo) dan wel op grond van een andere wet en het voeren van (gerechtelijke) procedures die daaruit voortvloeien, in de ruimste zin. Bij verkeersboetes (M) is het instellen van beroep gratis bij de rechtbank. In overige procedures wordt dit overlegd met de opdrachtgever. In overige procedures zijn er griffiekosten verschuldigd voor het indienen van beroep bij de rechtbank.
 12. In het kader van de overeenkomst door overheidslichamen en/of publiekrechtelijke rechtspersonen en/of bestuursorganen ontvangen en/of te betalen vergoedingen en/of dwangsommen komen uitsluitend Verbo Juridisch Advies toe, tenzij anders is overeengekomen. Indien deze vergoedingen rechtstreeks aan de opdrachtgever worden uitbetaald, dan is de opdrachtgever deze bedragen volledig en direct aan Verbo Juridisch Advies verschuldigd. Indien deze vergoedingen rechtstreeks aan de opdrachtgever worden uitbetaald, dan is de opdrachtgever deze bedragen volledig en direct aan Verbo Juridisch Advies verschuldigd, binnen twee weken te voldoen aan Verbo Juridisch Advies. Mochten gelden bestemd voor opdrachtgever op rekening van Verbo Juridisch Advies worden overgemaakt, dan zal Verbo Juridisch Advies deze gelden binnen twee weken retourneren aan opdrachtgever.
 13. Opdrachtgever kan op ieder moment besluiten de overeenkomst te ontbinden bij Wet Mulder zaken (verkeersboetes), strafbeschikkingen, Woz zaken en naheffingsaanslagen. Dit is enkel mogelijk tegen vergoeding van de door Verbo Juridisch Advies gemaakte uren. Deze uren zijn forfaitair geregeld. De vaste kosten bedragen hiervoor €300,- exclusief btw. Dit geldt ook in de gevallen waarbij opdrachtgever heeft verzuimd de juiste informatie door te geven aan Verbo Juridisch Advies, waardoor een zaak verloren gaat. Deze kosten gelden ook bij het onjuist handelen van opdrachtgever, waardoor een bezwaar, beroep of hoger beroepschrift verloren gaat. Te denken valt aan het niet tijdig en juist betalen van de verkeersboete (“zekerheid stellen”). Verbo Juridisch Advies krijgt in deze gevallen de kosten niet vergoed op basis van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht.
 14. Opdrachtgever kan op ieder moment besluiten de overeenkomst te ontbinden bij overige (bestuurlijke) zaken. Dit is enkel mogelijk tegen vergoeding van de door Verbo Juridisch Advies gemaakte uren. Deze uren zijn forfaitair geregeld. De vaste kosten bedragen hiervoor €600,- exclusief btw.
 15. De opdrachtgever dient op eerste verzoek een schriftelijke machtiging tijdig en correct te retourneren. Bij gebreke hiervan is de opdrachtgever aan Verbo Juridisch Advies verschuldigd het bedrag genoemd in lid 13.
 16. Bij het vernietigen van een opgelegde CJIB verhoging op verzoek van opdrachtgever (eerste of tweede verhoging) door Verbo Juridisch Advies, worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 50% van de eerste of tweede verhoging. Het bezwaren van de verkeersboete na de vernietiging van de verhoging is zoals gesteld in lid 4 kosteloos.
 17. Opdrachtgever stemt bij het vernietigen van een verhoging door het CJIB in met een bezwaarprocedure, uitgevoerd door Verbo Juridisch Advies. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever de kosten verschuldigd zoals vermeld in lid 13.
 18. Voor vliegvertragingen gelden er afwijkende bedragen en vergoedingen. Deze zijn:
 • In het geval van alle vluchten tot en met 1.500 km, waar de cliënt recht heeft op €250 aan vluchtcompensatie, betaalt de cliënt €65 aan servicekosten, inclusief btw.
 • In het geval van alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1.500 km en voor alle vluchten tussen 1.500 km en 3.500 km, waar de cliënt recht heeft op €400 aan vluchtcompensatie, betaalt de cliënt €100 aan servicekosten, inclusief btw.
 • In het geval van alle vluchten die hierboven niet beschreven zijn, waar de cliënt recht heeft op €600 aan vluchtcompensatie, betaalt de cliënt €150 aan servicekosten, inclusief btw.
 • In het geval van een hierboven beschreven vlucht, waar de cliënt geen recht heeft op €250, €400 of €600, betaalt de cliënt 25% van de te ontvangen vluchtcompensatie aan servicekosten, inclusief btw. Deze 25%-regeling geldt ook voor andere claims dan EG261 claims en ook voor claims die de Rechtbank heeft uitgesproken. Eventuele te ontvangen proceskosten en overige te ontvangen kosten buiten de vluchtcompensatie om, komen in zijn geheel toe aan Verbo Juridisch Advies.

19.    Het is uitdrukkelijk verboden om producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Verbo Juridisch Advies , een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te
verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Verbo Juridisch Advies.
20.     Verbo Juridisch Advies heeft geen openbaar kantoor. Verbo Juridisch Advies is te bereiken middels telefoon op nummer 084-8725560, 06-81562262 of per e-mail: info@verbojuridischadvies.nl. Het is mogelijk een afspraak te plannen aan het adres van Verbo Juridisch Advies. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
21.     Verbo Juridisch Advies rekent met een uur prijs van €220,- euro per uur (exclusief btw) voor niet verkeer gerelateerde zaken, waarbij het niet mogelijk is om een zaak kosteloos te behandelen. Dit wordt vooraf overlegd met opdrachtgever. Voor verkeer gerelateerde zaken geldt een uur prijs van €110,- per uur (exclusief btw), waarbij het niet mogelijk is om een zaak kosteloos te behandelen. Dit wordt vooraf overlegd met opdrachtgever.
22.    Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Verbo Juridisch Advies en gelden vanaf 01 januari 2020 op alle producten van Verbo Juridisch Advies. Bij ondertekening van de machtiging gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Algemene voorwaarden Verbo Juridisch Advies per 01 april 2014

Alle werkzaamheden van Verbo Juridisch Advies worden uitgevoerd conform de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Verbo Juridisch Advies, zomede op aan ons verstrekte opdrachten.

 1. Verbo Juridisch Advies is onder de naam Verbo Juridisch Advies ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 60298359.
 2. Een Wet Mulder verkeersboete (M) bezwaren is in zijn geheel gratis. Verbo Juridisch Advies krijgt haar kosten door de overheid vergoed op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht onder B1. Met uitzondering van lid 14 (“verhoging CJIB beschikking”) en de strafbeschikking (O).
 3. Verbo Juridisch Advies heeft het recht aan hem verstrekte opdrachten niet in behandeling te nemen en/of te weigeren. Bij opdrachten waarvan de resterende bezwaar- of beroepstermijn minder dan tien dagen bedraagt, kan niet worden gegarandeerd dat tijdig bezwaar/beroep kan worden ingesteld door Verbo Juridisch Advies .
 4. Een procedure in het kader van het bezwaren van verkeersboetes (M) is kosteloos. Overige procedures zijn in overleg (bestuursrechtelijke bezwaren etc.). De meeste procedures hiervan kunnen gratis worden gevoerd, net zoals dit bij verkeersboetes (M) kan op basis van het besluit proceskosten bestuursrecht. Vooraf wordt duidelijk gecommuniceerd tussen Verbo Juridisch Advies en opdrachtgever of er kosten zijn en hoeveel deze bedragen.
 5. In diverse belastingzaken en andere rechtsgebieden dan verkeersboetes (M), kan het voorkomen dat opdrachtgever een schuld heeft uitstaan. Bijvoorbeeld een belastingschuld bij de Belastingdienst. Proceskosten en andere kosten zoals verbeurde dwangsommen, bestemd voor Verbo Juridisch Advies bij winst van een procedure, worden ingevolge een wettelijke regeling, automatisch met deze schuld verrekend. Dat betekent dat Verbo Juridisch Advies middels een factuur deze kosten op opdrachtgever mag verhalen, enkel begroot op het bedrag waar Verbo Juridisch Advies recht op heeft.
 6. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra Verbo Juridisch Advies per e-mail of per telefoon laat weten de opdracht te accepteren.
 7. U ziet middels het indienen van een zaak via internet af van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen die geldt voor aankopen via internet, aangezien het om zakelijke dienstverlening gaat, waarbij termijnen essentieel zijn.
 8. Verbo Juridisch Advies is zelfstandig bevoegd om in elk stadium het bezwaar of beroep niet voor te zetten en/of in te trekken.
 9. Een overeenkomst met Verbo Juridisch Advies brengt geen resultaatverplichting zijdens Verbo Juridisch Advies met zich mee. Verbo Juridisch Advies zal zich -mede gelet op het eigen beloningsmodel- er volledig voor inzetten een voor de opdrachtgever zo bevredigend mogelijk resultaat te behalen, maar kan dit vanzelfsprekend niet garanderen.
 10. De aansprakelijkheid van Verbo Juridisch Advies is uitgesloten, tenzij de aansprakelijkheid een gevolg is van opzet of grove schuld van Verbo Juridisch Advies. De aansprakelijkheid van Verbo Juridisch Advies beperkt tot ten hoogste €100,- euro per zaak.
 11. Verbo Juridisch Advies is gedurende de overeenkomst bevoegd namens de opdrachtgever ten aanzien van de boete waar de overeenkomst op ziet alle (rechts)handelingen te verrichten die Verbo Juridisch Advies nodig acht; daaronder moet in elk geval worden begrepen het instellen van administratief beroep, het maken van bezwaar, het instellen van beroep bij de rechtbank/kantonrechter, het instellen van hoger beroep bij het gerechtshof en het inzetten van alle middelen rechtens, zomede het opvragen van stukken bij overheidsinstanties op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dan wel op grond van een andere wet en het voeren van (gerechtelijke) procedures die daaruit voortvloeien, in de ruimste zin. Bij verkeersboetes (M) is het instellen van beroep gratis bij de rechtbank. In overige procedures wordt dit overlegd met de opdrachtgever. In overige procedures zijn er griffiekosten verschuldigd voor het indienen van beroep bij de rechtbank.
 12. In het kader van de overeenkomst door overheidslichamen en/of publiekrechtelijke rechtspersonen en/of bestuursorganen ontvangen en/of te betalen vergoedingen en/of dwangsommen komen uitsluitend Verbo Juridisch Advies toe, tenzij anders is overeengekomen. Indien deze vergoedingen rechtstreeks aan de opdrachtgever worden uitbetaald, dan is de opdrachtgever deze bedragen volledig en direct aan Verbo Juridisch Advies verschuldigd. Indien deze vergoedingen rechtstreeks aan de opdrachtgever worden uitbetaald, dan is de opdrachtgever deze bedragen volledig en direct aan Verbo Juridisch Advies verschuldigd, binnen twee weken te voldoen aan Verbo Juridisch Advies. Mochten gelden bestemd voor opdrachtgever op rekening van Verbo Juridisch Advies worden overgemaakt, dan zal Verbo Juridisch Advies deze gelden binnen twee weken retourneren aan opdrachtgever.
 13. Opdrachtgever kan op ieder moment besluiten de overeenkomst te ontbinden bij Wet Mulder zaken (verkeersboetes). Dit is enkel mogelijk tegen vergoeding van de door Verbo Juridisch Advies gemaakte uren. Deze uren zijn forfaitair geregeld. De kosten hiervoor bedragen €525 euro per punt (besluit proceskosten bestuursrecht tarief 2020) x weging 0,25 x het aantal uitgevoerde handelingen (bezwaar, beroep etc.). Dit geldt ook in de gevallen waarbij opdrachtgever heeft verzuimd de juiste informatie door te geven aan Verbo Juridisch Advies, waardoor een zaak verloren gaat. Deze kosten gelden ook bij het onjuist handelen van opdrachtgever, waardoor een bezwaar, beroep of hoger beroepschrift verloren gaat. Te denken valt aan het niet tijdig en juist betalen van de verkeersboete (“zekerheid stellen”). Verbo Juridisch Advies krijgt in deze gevallen de kosten niet vergoed op basis van het besluit proceskosten bestuursrecht.
 14. Opdrachtgever kan op ieder moment besluiten de overeenkomst te ontbinden bij overige zaken. Dit is enkel mogelijk tegen vergoeding van de door Verbo Juridisch Advies gemaakte uren. Deze uren zijn forfaitair geregeld. De kosten hiervoor gelden zoals omschreven in punt 13.
 15. De opdrachtgever dient op eerste verzoek een schriftelijke machtiging tijdig en correct te retourneren. Bij gebreke hiervan is de opdrachtgever aan Verbo Juridisch Advies verschuldigd het bedrag genoemd in lid 13.
 16. Bij het vernietigen van een opgelegde CJIB verhoging op verzoek van opdrachtgever (eerste of tweede verhoging) door Verbo Juridisch Advies, worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 50% van de eerste of tweede verhoging. Het bezwaren van de verkeersboete na de vernietiging van de verhoging is zoals gesteld in lid 4 kosteloos.
 17. Opdrachtgever stemt bij het vernietigen van een verhoging door het CJIB in met een bezwaarprocedure, uitgevoerd door Verbo Juridisch Advies. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever de kosten verschuldigd zoals vermeld in lid 13.
 18. Voor vliegvertragingen gelden er afwijkende bedragen en vergoedingen. Deze zijn:
 • In het geval van alle vluchten tot en met 1.500 km, waar de cliënt recht heeft op €250 aan vluchtcompensatie, betaalt de cliënt €65 aan servicekosten, inclusief btw.
 • In het geval van alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1.500 km en voor alle vluchten tussen 1.500 km en 3.500 km, waar de cliënt recht heeft op €400 aan vluchtcompensatie, betaalt de cliënt €100 aan servicekosten, inclusief btw.
 • In het geval van alle vluchten die hierboven niet beschreven zijn, waar de cliënt recht heeft op €600 aan vluchtcompensatie, betaalt de cliënt €150 aan servicekosten, inclusief btw.
 • In het geval van een hierboven beschreven vlucht, waar de cliënt geen recht heeft op €250, €400 of €600, betaalt de cliënt 25% van de te ontvangen vluchtcompensatie aan servicekosten, inclusief btw. Deze 25%-regeling geldt ook voor andere claims dan EG261 claims en ook voor claims die de Rechtbank heeft uitgesproken. Eventuele proceskosten komen in zijn geheel toe aan Verbo Juridisch Advies.
 1.   Het is uitdrukkelijk verboden om producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Verbo Juridisch Advies , een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te
  verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Verbo Juridisch Advies.
 2. Verbo Juridisch Advies heeft geen openbaar kantoor. Verbo Juridisch Advies is te bereiken middels telefoon op nummer 084-8725560 of per e-mail: info@verbojuridischadvies.nl. Het is mogelijk een afspraak te plannen aan het adres van Verbo Juridisch Advies. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Deze bedragen €100,- per uur (exclusief btw).
 3. Verbo Juridisch Advies rekent met een uur prijs van €200,- euro per uur (exclusief btw) voor niet verkeer gerelateerde zaken, waarbij het niet mogelijk is om een zaak kosteloos te behandelen. Dit wordt vooraf overlegd met opdrachtgever. Voor verkeer gerelateerde zaken geldt een uur prijs van €100,- per uur (exclusief btw), waarbij het niet mogelijk is om een zaak kosteloos te behandelen. Dit wordt vooraf overlegd met opdrachtgever.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Verbo Juridisch Advies en gelden vanaf 01 april 2014 op alle producten van Verbo Juridisch Advies. Bij ondertekening van de machtiging gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

 

Anderen bekeken ook

Zaak starten